Helder Hoofd & Hart

Makkelijker leren, overzichtelijke gedachten en beter omgaan met je emoties.

Helder Hoofd & Hart , gevestigd aan Brouwhuis 16, 1695 JP Blokker, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.helderhoofdenhart.nl

Brouwhuis 16

1695 JP Blokker

0031642446551

Karen Pet is de Functionaris Gegevensbescherming van Helder Hoofd & Hart. Zij is te bereiken via

info@helderhoofdenhart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helder Hoofd & Hart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@helderhoofdenhart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Helder Hoofd & Hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Helder Hoofd & Hart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Helder Hoofd & Hart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Helder Hoofd & Hart) tussen zit. Helder Hoofd & Hart gebruikt de volgende

computerprogramma's of -systemen:

Online boekhoudprogramma: boekhouden, facturering

Excel en Word: lesmethoden en verslagen

Your Hosting : hosting van www.helderhoofdenhart.nl en info@helderhoofdenhart.nl

Google documenten : voor geanonimiseerde rapportages, alleen gedeeld met de direct betrokken

hulpverlener.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Helder Hoofd & Hart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Tot 6 maanden na de laatste coaching > voor het geval er nog een

betaling moet worden gedaan en om nazorg te kunnen verlenen.

Personalia > Tot 6 maanden na de laatste coaching > voor het geval er nog een

betaling moet worden gedaan en om nazorg te kunnen verlenen.

Adres >Tot 6 maanden na de laatste coaching > voor het geval er nog een

betaling moet worden gedaan en om nazorg te kunnen verlenen.

Emailadres > Tot 1 jaar na de laatste coaching> Om wijzigingen in de producten en

diensten te kunnen doorgeven of contact op te kunnen nemen over een factuur

Delen van persoonsgegevens met derden

Helder Hoofd & Hart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid

van jouw gegevens. Helder Hoofd & Hart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Helder Hoofd & Hart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Helder Hoofd & Hart en heb je het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van

jouw persoonsgegevens sturen naar info@helderhoofdenhart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Helder Hoofd & Hart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Helder Hoofd & Hart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of

via info@helderhoofdenhart.nl